SEO telekeçiligi ösdürmäge kömek edýärmi? Semalt hünärmeninden jogap

Munuň ýönekeý jogaby, maksatly diňleýjiler tarapyndan onlaýn sahypanyň görnükliligini ýokarlandyrmaga kömek edýär. Köp adam ilki bilen gözleg motorlarynda soraglar berip, onlaýn gözleýän harytlaryny we hyzmatlaryny tapýarlar. Şonuň üçin gözleg kriteriýalaryna laýyk gelýän bolsa, web sahypasy netijeleriň sanawynda görkezilýär. E-poçta, sosial media we teleýaýlymdan ýa-da radiodan mahabatlary ulanyp, markany satmagyň başga ýollary bar. SEO-nyň beýleki marketing görnüşlerinden tapawudy, sahypanyň eýesiniň önümlerini we hyzmatlaryny gözleýän adamlara mahabatlandyrmagydyr. Şeýle hem, SEO maksatly diňleýjilere näme tapýandyklaryny, näme isleýändiklerini we haçan isleýändiklerine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Hünärmenler SEO barada aýdylanda hiç hili kepillik ýokdugyny öňe sürseler-de, üstünlik gazanmak we ROI-ni gowulaşdyrmak üçin professional SEO satyjysyny çekmek möhümdir.

Bir üpjün ediji bilen işlemek ýa-da hünärmen SEO işgäri işe almak islemek möhüm däl, Semaltyň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Aleksandr Peresunko üns bermeli zatlary şeýle suratlandyrýar:

1. Üstünlikli durmuşa geçirmek üçin tejribe

Häzirki wagtda bazarda SEO dilinde gürleýän ýa-da düşünýän köp adam bar. Şeýle-de bolsa, SEO-da adamyň aýdyşy ýaly beýikdigini ýa-da ýokdugyny bahalandyrmagyň hiç hili pudagy ýa-da ykrar edilen usuly ýok. Pursatdan peýdalanyp, açar sözleriň häzirki mysallaryndan ýa-da satyja ugrukdyrmak isleýän öňki kompaniýalardan sorap bilersiňiz. Netijede, kompaniýa birnäçe gezek SEO eden adam bilen gutarýar we bu ugurda nädip gitmelidigini bilýän şahsyýetler däl.

2. Tradehli söwda hünärmenleriniň Jek

Satyjylar, sanly marketing bilen baglanyşykly ähli zatlarda ökde bolmak bilen buýsanmagy halaýarlar. Köplenç SEO hünärmenleriniň köpüsi bu aýratynlyga eýe. Mundan başga-da, kompaniýalar sanly marketingde giň tejribesi bolan, özleri üçin gymmatly biriniň bolmagy peýdaly bolar. SEO marketinginiň belli bir nokady üçin kimdir birini işe almak barada aýdylanda, aç-açan ünsi jemleýän birini işe almak paýhasly bolardy, sebäbi sahypanyň eýesiniň ýerine ýetirmek isleýän zadyny ýerine ýetirmekde has köp tejribe toplamagy ähtimal.

3. Kepillikleri hödürleýän hünärmenler

Köp satyjylar we özüni yglan edýän hünärmenler müşderilere SEO ulanylanda kepillikleriň ýokdugyny aýdýarlar. Göçme manyda hakykat, sebäbi internet ýapylyp ýa-da gözleg motorlary ýitip biler. Muňa garamazdan, bu mümkin däl. Şular ýaly seýrek ýagdaýlardan başga-da, hünärmenleriň öz müşderilerine göwnejaý garaşmalary we kepillikleri hödürlemeginiň birnäçe sebäbi bar. Şonuň üçin, professional satyjy gözläniňizde, maliýeleşdirmegiň kepilliklerini isleýşi ýaly ýerine ýetirmek isleýän biri bilen işlemäge itergi beriň.

4. Beýleki adamlaryň pikirlerine we çaklamalaryna baglylykda

Adamlaryň edip biljek iň erbet zady, pikir liderlerine bil baglaýan satyjy işe almak. Olaryň gymmatly däldigi däl, diňe eýeleriň seresap bolmalydygy. Elýeterli gurallar we çeşmeler, islendik açar söz üçin iň gowy usul barada maglumat bermek üçin ýeterlik bolansoň, faktlar bar bolsa beýleki adamlara bil baglamagyň manysy ýok.

Netije

SEO barada aýdylanda hünärmenden başga zat çözmäň. Biri alyp bilmeýän bolsa, arzan sanly marketing strategiýasyny gözläň. SEO wagt berilse girdejili girdeji getirýär. Satyjy saýlanyňyzda ýokardaky dört nokady ýadyňyzda saklaň.

send email